RE-RESERVED
NEWSLETTER:
Pokiaľ máte záujem o zasielanie noviniek a akcií, zadajte váš e- mail

facebook
Every fashion
Reserved for me
 
AkcieAkcie
pre členov
O násSÚŤAŽPravidlá klubuPredajneFotogalériaPartneri, Zľavy,
Kariéra...
Kontakt

Pravidlá klubu

ČLENSTVO V RESERVED KLUBE:

Členom klubu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá splní všetky podmienky pre vstup do RESERVED klubu a svojím podpisom na prihláške do RESERVED klubu potvrdí svoj súhlas so všetkými pravidlami RESERVED klubu. Každému členovi môže byť vydaná iba jedna zákaznícka karta. Členstvo je bezplatné.

Podmienky pre vstup do klubu:
Členom RESERVED KLUBU sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá v sieti predajní RESERVED na Slovensku uskutoční jednorazový počiatočný nákup v minimálnej hodnote 20,- EUR, a obdrží BONUS CARD - zbieraciu kartu na ktorú si kumuluje nákupy. Po nakumulovaní nákupov vo výške minimálne 333€, fyzická osoba vypíše prihlášku do RESERVED KLUBU. Členom klubu sa zákazník stáva po vypísaní prihlášky a jej následnom zaevidovaní. Zákazník sa stáva členom klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadruje svojím podpisom na prihláške alebo iným, zákonom predpokladaným prejavom vôle. Členom klubu sa nemôže stať právnická osoba.

Členstvo v RESERVED KLUBE zaniká z týchto dôvodov:

1) Člen klubu nerealizoval behom dvoch rokov žiadny nákup na svoju kartu.
2) Člen klubu úmyselne uviedol nesprávne alebo nekompletné údaje v prihláške.
3) Člen klubu zneužil výhody, ktoré mu RESERVED klub poskytuje.
4) Na žiadosť člena klubu.
5) Z dôvodu odvolania súhlasu so spracovaním údajov pre účely priameho marketingu v súlade s Vyhláškou o ochrane osobných údajov.

VÝHODY PRE ČLENOV RESERVED KLUBU

Zbierajte Vaše nákupy na BONUS CARD a získajte percentuálne zľavy a ďalšie výhody RESERVED klubu

• Nakupovať na BONUS CARD môžete vo všetkých predajniach obchodnej siete RESERVED na SLOVENSKU (zoznam predajní je uvedený na www.reservedklub.sk).
• Nákupy v sieti RESERVED sa kumulujú na Vašich BONUS CARD.
• Všetky akcie a aktivity RESERVED klubu nájdete na www.reservedklub.sk.

Výhody pre členov klubu:

• možnosť prednostne dostávať informácie o novinkách, akciách a aktivitách v sieti predajní RESERVED,
• percentuálne zľavy vo výške od 10% až do 30% na nákup akéhokoľvek nezľavneného tovaru, okrem tovarov v akcii. Extra bonusy,
• BONUS CARD oprávňuje držiteľa karty na využitie zľavy. Personál má právo požiadať držiteľa karty o kontrolu totožnosti.
• V prípade, že člen klubu nemá pri nákupe svoju BONUS CARD, musí sa preukázať dokladom totožnosti, že je držiteľom členskej karty RESERVED klubu, ináč mu nemôže byť zľava poskytnutá
• možnosť vymeniť si zakúpený tovar v ktorejkoľvek predajni na Slovensku ( napr. ak tovar kúpite v Košiciach a bývate v Bratislave a potrebujete ho vymeniť za iný, môžete tak urobiť v našej predajni v Bratislave).

ZBIERANIE BODOV A ZÍSKANIE BONUS CARD

Po uskutočnení vstupného jednorazového nákupu v ktorejkoľvek predajni RESERVED na území Slovenskej republiky v minimálnej hodnote 20,- EUR obdrží zákazník BONUS CARD - zbieraciu kartu, na ktorú sa mu zapisujú a kumulujú všetky ďalšie nákupy až do celkovej výšky 333,- EUR.

I. BONUS CARD BRONZE................................10%

Keď dosiahnete hodnotu nákupov vo výške 333,- EUR a riadne vyplníte prihlášku do RESERVED klubu, stávate sa aktívnym členom klubu a Vaša BONUS CARD - zbieracia karta bude nahradená BONUS CARD - bronze , ktorá Vás oprávňuje:
• uplatniť si 10 % zľavu pri nákupe akéhokoľvek tovaru, ktorý nie je v akcii,
• pravidelne dostávať e-mailom, poštou alebo sms informácie o novinkách, akciách a aktivitách pre vernostných zákazníkov,
• zúčastňovať sa súťaží pre vernostných zákazníkov.

II.BONUS CARD SILVER.............................20%

Po dosiahnutí hodnoty nákupov vo výške 3 333,- EUR máte nárok na získanie BONUS CARD SILVER s 20% zľavou , ktorá Vás oprávňuje:
• uplatniť si 20 % zľavu pri nákupe akéhokoľvek tovaru, ktorý nie je v akcii,
• pravidelne dostávať e-mailom, poštou alebo sms informácie o novinkách, akciách a aktivitách pre vernostných zákazníkov,
• zúčastňovať sa súťaží pre vernostných zákazníkov,
• získavať extra bonusy.

III. BONUS CARD GOLD.................................30%

Po dosiahnutí hodnoty nákupov vo výške 6 666,- EUR máte nárok na získanie BONUS CARD GOLD s 30% zľavou, ktorá Vás oprávňuje:
• uplatniť si 30 % zľavu pri nákupe akéhokoľvek tovaru, ktorý nie je v akcii,
• pravidelne dostávať e-mailom, poštou alebo sms informácie o novinkách, akciách a aktivitách pre vernostných zákazníkov,
• zúčastňovať sa súťaží pre vernostných zákazníkov,
• získavať extra bonusy.

Prehlásenie RESERVED KLUBU k ochrane osobných údajov

Člen RESERVED klubu dáva svojím podpisom na prihláške svoj súhlas so zaradením a spracovaním všetkých ním vyplnených údajov v prihláške, ako aj iných údajov získaných pri obchodnom styku - najmä všetkých údajov získaných pri komunikácii pri používaní BONUS CARD: zbieracia, bronze, silver, gold firme LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 36055441 (Ďalej len spoločnosť). Držiteľ BONUS CARD dáva zároveň súhlas spoločnosti na spracovanie údajov pre marketingové účely, v prípade záujmu aj súhlas na zasielanie informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a ďalších aktivitách. Člen RESERVED KLUBU, držiteľ BONUS CARD berie na vedomie a súhlasí s tým, že údaje môžu byť spracované priamo spoločnosťou LPP Slovakia, s.r.o. a/alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú rôzne marketingové, PR a reklamné agentúry, s ktorými má/bude mať spoločnosť podpísanú zmluvu. V prípade, že klient bude mať záujem o vyradenie z evidencie, musí tak urobiť písomnou formou. Odvolaním súhlasu so spracovaním údajov pre účely priameho marketingu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, sa členstvo a BONUS CARD ukončuje a ruší. Každý člen RESERVED klubu je v prípade zmeny jeho osobných údajov, predovšetkým korešpondenčnej adresy, povinný informovať o tejto zmene centrálu spoločnosti. Spoločnosť LPP Slovakia, s.r.o. neručí za doručenie zásielky Slovenskou poštou a za škody vyplývajúce z tejto skutočnosti a taktiež nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením zmeny osobných údajov člena RESERVED klubu.

Zmena a zánik klubu, záverečné ustanovenia

Spoločnosť LPP Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo vernostný program, alebo jeho časť kedykoľvek zmeniť, či ukončiť. O zmene, alebo ukončení vernostného programu bude spoločnosť včas informovať všetkých platných členov RESERVED klubu, najneskôr však 14 kalendárnych dní vopred.

Tieto podmienky a pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 1.1.2015


RE-RESERVED RE-KIDS